Обявление на Решение № 509 от 22.04.2021 г. на Общински съвет – Перник за одобрено представено техническо задание и разрешение за изработване на подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот /ПИ/ 191 по плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на с.Дивотино, местност „Равни рид“