Заповед за премахване на обект намиращ се в УПИ I кв.252 по плана на гр. Перник