Инвестиционно предложение за изграждане на „Площадка за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/ и търговия с авточасти втора употреба в поземлен имот с идентификатор № 55871.153.22, находящ се на ул. „Владайско въстание“ №1