Обявление за одобрено техническо задание и дадено разрешение за изработване на проект за изменение на действащ  Общ устройствен план /ОУП/ на Община Перник, одобрен с Решение № 1016/10.12.2018 г. на Общински съвет – Перник.