Община Перник уведомява, че Бау Център ЕООД, гр. София има инвестиционно предложение за изграждане на „Инсталация за смилане на окалина в УПИ V – 1559 по плана на гр. Батановци, община Перник