Общи условия на договорите за предоставяне на достъп до физическа инфраструктура – стълбовна мрежа на Община Перник за целите на разполагане и използване на електронни съобщителни мрежи