Инвестиционно предложение за „Обособяване на площадка за нискотемпературно, беземисионно и безотпадъчно производство на течен ферихлорид, използван като коагулант за пречиствателни станции, в поземлен имот с идентификатор 55871.513.6480, находящ се в гр.Перник, община Перник”, с възложител “Алтех Технолоджи” ЕООД, гр.София.