Обявление на решение на ОбС – дадено разрешение за изменение на подробен устройствен план