Инвестиционно предложение за изграждане на “Маслено стопанство към предприятие за производство на сухи и маслени трансформатори в поземлен имот с идентификатор 55871.513.112 по КККР на гр.Перник”