СЪОБЩЕНИЕ За класирани кандидати, участници в процедура за подбор на персонал по Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Перник“, Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.040-0080,подписан между МТСП и Община Перник по ОП РЧР 2014-2020, съфинансиран от ЕС и ЕСФ.