„ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД има инвестиционно предложение за изграждане на кабелна линия 20 kV за захранване на проектен трафопост в ПИ 55871.515.1412 и кабели НН за Външно ел. захранване