Инвестиционно предложение на „ИНТЕР ГРУП“ ЕООД за „Площадка за дейности с отпадъци от черни и цветни метали, дейности по третиране на отпадъци в имот с идентификатор 55871.515.11 по КККР, находящ се в гр. Перник, кв.“Изток“, ул. „Юрий Гагарин“ №1“.