Обявление за конкурс за Главна мед. сестра в Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация – ЕООД Перник