О Б Я В А на основание чл.124 б, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, че с Решение № 1236 от 20.06.2019 г. на Общински съвет-Перник е дадено разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план-план за регулация и план за застрояване /ПУП-ПР и ПЗ/ на поземлен имот с идентификатор 23251.17.31 по кадастралната карта на с. Драгичево, община Перник, местност “Селището”