Работно време на Община Перник: Пон - Пет: 8:00 - 17:00

ОБЯВЛЕНИЕ на основание чл.128, ал.1 и ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ извън границите на урбанизираните територии, за обект: Външно електрозахранване на второстепенна сграда в ПИ №611, с.Боснек, ЕКАТТЕ 05760, община Перник.