РЕШЕНИЕ № 947 от 04.09.2018 г. на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план-план за регулация и план за застрояване /ПУП-ПР и ПЗ/ на част от квартали 4, 6 и 14 и на улица с осови точки /ОТ/ 36-ОТ 39-ОТ 40-ОТ 41-ОТ 42-ОТ 43-ОТ 44-ОТ 45-ОТ 46 по регулационния план на с. Големо Бучино, община Перник