Работно време на Община Перник: Пон - Пет: 8:00 - 17:00

О Б Я В А на основание чл.124 б, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, че с Решение № 946 от 04.09.2018 г. на Общински съвет-Перник, че е одобрено представеното техническо задание и се дава разрешение за изработване на подробен устройствен план-план за застрояване /ПУП-ПЗ/ на поземлен имот /ПИ/ 262 по плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на с. Драгичево, община Перник, местността “Копринено орище”