Обявление за собствениците на поземлени имоти с идентификатори 55871.511.8613 и 55871.511.8612 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Перник, кв. Църква, попадащ в кв. 134, УПИ XXIII в терен „за озеленяване” и на основание чл. 62а ал. 1 и 3, във връзка с чл. 127, ал. 1 от ЗУТ, съобщават на заинтересованите лица, че ще се проведе обществено обсъждане на проект за изменение на подробен устройсвен план – план за регулация и план за застрояване