Съобщение на основание чл.4 , ал.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство , дейности и технологии(ДВ брой 25/ 2003г.)