З А П О В Е Д № РД-114/07.03.2018 г. гр. Перник на основание чл. 37ж, ал. 11 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), доклад на комисията, назначена със Заповед № РД-350/03.11.2017 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник и Споразумение с вх.№ 2/04.12.2017 г. в Общинска служба по земеделие – Перник по чл. 37ж, ал. 6 от ЗСПЗЗ за календарната 2018 г.