Писмо с Изх.№18/ПО-42/06.02.2018г. във връзка с договор за наем №060750Р283/25.07.2016г.