Работно време на Община Перник: Пон - Пет: 8:00 - 17:00

О Б Я В Л Е Н И Е на основание чл.128, ал.1 и 2 от Закон за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава на заинтересованите страни, че е изработен проект за подробен устройствен план парцеларен план /ПУП-ПП/ за обект: Трасе и сервитут на канализационен колектор ф 400 и водопровод Ф 225 РЕ в участък от гр.ПЕРНИК- с.ДРАГИЧЕВО, община Перник