Отчет за изпълнение на мерките заложени в програми за намаляване на нивата на замърсителите и достигане на установените норми по чл.27 от Закона за чистотата на атмосферния въздух/ЗЧАВ/