Работно време на Община Перник: Пон - Пет: 8:00 - 17:00

ОБЯВЛЕНИЕ на основание чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава на заинтересованите лица, че с Решение № 575 от 6 юли 2017 г. на Общински съвет Перник е одобрен проект за подробен устройствен план- парцеларен план и план за регулация /ПУП-ПП и ПР/ за трасе и сервитут за външно електрозахранване 20 кV на УПИ ІІ-1547, кв.114, по регулационния план на гр.Батановци, община Перник. Трасето и сервитута на ел. кабел 20 кV засягат имоти публична и частна общинска собственост в землището на гр.БАТАНОВЦИ, община Перник