ОБЯВЛЕНИЕ на основание чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава на заинтересованите лица