Работно време на Община Перник: Пон - Пет: 8:00 - 17:00

Обявление Община Перник, на основание чл.128, ал.1 и 2 от Закон за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава на заинтересованите страни, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за: ТРАСЕ И СЕРВИТУТ за частично изместване на водопровод за с.БОГДАНОВ ДОЛ, ОБЩИНА ПЕРНИК