ОБЯВЛЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ПО ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ ПО ПРОЕКТ „УСЛУГИ ЗА РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ В ОБЩИНА ПЕРНИК”, ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG05M9OP001-2.004-0040-C01