Съобщение относно противопожарни мероприятия в горските територии собственост на община Перник.