Покана за публично обсъждане на Проект на Наредба за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини в община Перник и Проект на Наредба за условията и реда за вписване на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие в регистър в община Перник