Съобщение за инвестиционно намерение за „Откриване на площадка за разкомплектоване на автомобили, излезли от употреба“ в гр. Батановци