Работно време на Община Перник: Пон - Пет: 8:00 - 17:00

на община Перник за периода 2020 - 2023

Програма за управление

Въведение

Целите и приоритетите на Програмата за управление на община Перник за периода 2020 - 2023 г. отразяват отговорностите и капацитета на местната власт, с които се цели ефективно планиране, координация, наблюдение и оценка на развитието на общината. Така се  отговаря на общите критерии за специфичност, измеримост, постижимост, реалистичност съобразно ресурсите и определените на времеви граници. Програмата е съобразена с трудната икономическа и социална ситуация в страната, състоянието на публичните финанси, както и дълговете на община Перник. При разработването й са отчетени основните насоки и перспективи за развитие на община Перник.

Програмата за управление на община Перник за периода 2020 – 2023 г. е базирана на 20 основни точки, разширени и разделени в  категории. В началото на мандата започнахме работа по развитието на общината като привлекателно място за живот, работа и предприемачество, в превръщането й в  модел за добро и ефективно управление, основано на взаимодействие с гражданското общество, доверие и новаторство.

 ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ

 • Върховенство на закона
 • Ефективно, резултатно и прозрачно управление
 • Честност и отговорност към гражданите
 • Гарантиране правата и сигурността на жителите на общината
 • Съхраняване и развитие на традициите и обичаите, регионалната и национална културна идентичност
 • Толерантност, недопускане на дискриминация и дезинтеграция на рискови групи

ОСНОВНИ ЦЕЛИ

 • Постигане на ускорено икономическо развитие
 • Стимулиране на инвестиционните процеси;
 • Формиране на благоприятни условия за живот и работа
 • Балансирано социално-икономическо развитие на населените места в общината
 • Осигуряване на качествени и достъпни публични услуги, включително и електронни
 • Опазване и развитие на културно-историческото наследство и традиции, подобряване достъпа до туристически обекти и популяризирането им

Икономическо развитие на община Перник

Достоен живот, достъпност и развитие на човешкия капитал

Екология

Развитие на инфраструктурата, нови зони за отдих и превръщане на Перник в привлекателно място за живот

Развитие на културата, туризма и спорта в община Перник

01

Икономическо развитие на община Перник

За съжаление през последните години община Перник не се развива така, както бихме искали. Близостта  до икономическия и финансов център на България – столицата София, както и благоприятното разположение на населените места, близо до важни пътни артерии,  дават възможност да развиваме местната икономика  бързо и така да се осигурят нови работни места и по-висок жизнен стандарт. Фактът, че всички важни институции в областта са разположени на територията на гр. Перник, отрежда основно място на общината. Перник е с най-висок принос в икономическото развитие на областта, но това не трябва да ни успокоява. Подобряването на бизнес климата и привличането на отговорни инвеститори са ключов фактор за изграждане на нови производствени мощности, съобразени с екологичните норми и повишаване качеството на живот и труд.   

Мерки за реализиране на Приоритет 1:
1. Публичност и прозрачност в дейността на общинската администрация.
2. Стимулиране на инвестиционната активност
3. Нови зони за развитие на бизнес
4. Електронна община директно в твоите телефон и компютър
5. Ефективно управление на финансовите и материалните ресурси.
6. Разгръщане формите на публично-частното партньорство
7. Оптимизация на административната тежест за бизнеса и гражданите.
8. Постигане на прогнозируемост в дейността на общинската администрация
9. Превръщане на туризма във фактор за икономическо развитие в партньорство със съседните общини

02

Достоен живот, достъпност и развитие на човешкия капитал

Социалната политика на всяка община и подпомагането на училища и детски градини  са ключов фактор за преодоляване на демографските диспропорции в населените места. Общините трудно могат самостоятелно да се справят с негативните демографски процеси, но всяка стъпка в тази посока е позитивен фактор за излизане от демографската криза.  Живеем в среда на застаряващо население, миграция на младите към столицата и чужбина  затова е важно да се обърнем към  младите работещи семейства, гарантирайки им по-добри условия на живот и труд. Не бива да се забравя и грижата за възрастните хора, които са изградили града ни и са част от човешкия капитал. Затова ни е нужен развит  социален патронаж с нови социални услуги.
Подобряването на достъпността в община Перник също е фактор за интеграцията на хората с увреждания и различните социални слоеве. Тя е от значение и  за социализацията на отделни социални групи и тяхната адаптация към динамично променящите се условия на живот.

Мерки за реализиране на Приоритет 2:
1. Социална и демографска политика: безплатни детски ясли, подпомагане на общинските училища и детски градини за закупуване на консумативи, за да не се налага родителите да доплащат допълнително
2. Подпомагане на общинските лечебни заведения и отваряне на денонощна аптека
3. Осигуряване на услуги за ранно детско развитие
4. Подкрепа на деинституционализацията на грижите за деца с увреждания и деца в риск в община Перник
5. Подобряване и надграждане на социалните услуги - подпомагане на млади таланти и млади работещи семейства, социален патронаж с нови услуги за нуждаещи се и възрастни хора
6. Подкрепа за деинституционализация на услуги за възрастни с увреждания в община Перник
7. Подкрепа на младежките организации, дейности и доброволчеството
8. Подобряване на достъпността за хората с увреждания и поетапно изграждане на велоалеи до всеки квартал

03

Екология

Перник е един от градовете с най-мръсен въздух в България. Често сме свидетели и на замърсяване на водите на река Струма. Все още има предприятия, работещи с остарели неекологични производствени мощности, които в определени моменти се превръщат в негативен фактор за екологичната обстановка в града и общината.  За да се подобри качеството на въздуха и спре замърсяването на водите, са необходими комплексни мерки, най-важно от които е инвестирането в екологични производства.  Подобряването, запазването и възстановяването на естествената околна среда и развитието на екологичната инфраструктура са сред основните цели на общинската администрация. Реализирането на тази цел ще доведе до подобряване качеството на живот  и повишаване на възможностите за инвестиции в местната икономика.

Мерки за реализиране на Приоритет 3:
1. Строг контрол върху замърсителите на въздуха и водата
2. Редовно миене на улици и тротоари
3. Поддръжка и увеличаване на зелените площи, паркове и градинки
4. Подобряване на качеството на атмосферния въздух чрез въвеждане на нов екологичен градски транспорт
5. Бърза връзка до София и околните населени места, за да се намалят пътуващите с автомобили
6. Осигуряване на филтри на домакинства, които се отопляват на твърдо гориво
7. Провеждане на информационни кампании за ползата от използване на алтернативни източници на отопление – различни от твърдо гориво
8. Провеждане на различни събития за деца и възрастни с изразена екологична насоченост

04

Развитие на инфраструктурата, нови зони за отдих и превръщане на Перник в привлекателно място за живот

Развитието на инфраструктурата на община Перник и превръщането й в привлекателно място за живот е сред основните приоритети на настоящия кметски екип. Добрата инфраструктура е предпоставка за подобряване на инвестиционния климат. Това би спомогнало за разкриването на нови работни места, повишаване на жизненото равнище и увеличаване на собствените приходи на община Перник. Превръщането на общината в привлекателно място на живот само по себе си е фактор, който пряко влияе върху демографската картина. То е шанс младите и образовани жители на общината да намират своята реализация в родното си място.

Мерки за реализиране на Приоритет 4:
1. Обновяване фасадите на сградите в Перник
2. Помощ за уязвими групи, чрез изграждане на социални жилища
3. Изграждане на воден цикъл
4. Подмяна на водопроводна и канализационна мрежа
5. Осветление до всяка точка на общината
6. Изграждане на нови кръгови кръстовища
7. Изграждане на паркинги в града и големите квартали
8. Благоустрояване на гробищните паркове
9. Нови места за отдих и развлечения в кварталите „Изток“, „Мошино“, „Тева“ и „Църква“
10. Развитие на района около река Струма като място за отдих - изграждане на алеи, барбекюта и заведения
11. Обособяване на зони със свободен и безплатен интернет

05

Развитие на културата, туризма и спорта в община Перник

Осигуряването на съвременна материална база за пълноценно функциониране на културните институции е пряко свързано с  финансовото  им подпомагане за участието им в международни проекти, фестивали, изложби, конкурси, както  с оглед тяхното развитие и модернизация, така и с цел подобряване възможностите им за самофинансиране.

Спортът и физическата култура в съвременния свят са една от основните дейности с огромно влияние в развитието на човешкото общество. Съвременната система за физическото възпитание и спорт изисква ясна стратегия и цялостна концепция за нейния характер, място и роля като неразделна част от социалната политика на общината и връзката й обществото.

Мерки за реализиране на Приоритет 5:

1. Развитие на културните институции в общината
2. Развитие и реновиране на културна инфраструктура
3. Развитие на съвременни културни дейности
4. Развитие на културния и събитийния туризъм
- Превръщане на МФМИ „Сурва“ в целогодишен туристически продукт, генериращ собствени приходи. Изграждане на Сурвакарско село
- Затвърждаване на Перник като европейска маскарадна столица и развитието му като туристическа дестинация
- Нови акценти в програмата и концептуално преосмисляне на фестивала „Сурва“
- Привличане на авторитетни национални и международни прояви в Перник
- Летен музикален фестивал в Перник
- Популяризиране на културни събития от общинската програма
- Рекламиране на туристическите обекти в община Перник
- Стартиране на платформа „Visit Pernik“
- Обособяване на зони за културен туризъм - зони с културна памет
5. Обособяване на зони за планински туризъм в Голо Бърдо
6. Изграждане на закрит плувен басейн, ледена пързалка, скейт парк и пълна подкрепа за спортуващите в Перник.
7. Модернизиране на спортно-материалната база и осигуряване достъп до нея на всички граждани
8. Развитие на масовия спорт в училище
9. Подпомагане на спортните клубове, развиващи дейност в община Перник
10. Разработване на ежегодна програма за развитие на физическото възпитание и спорта в общината

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА ПЕРНИК Е ПОСТИЖИМО ЧРЕЗ:

Настоящата програма за управление на община Перник за срока на мандат 2019 – 2023 г. е базирана на предизборните приоритети на кмета Станислав Владимиров. Програмата за управление на община Перник за периода 2019 – 2023 г. е динамичен документ, чието реализиране е в съответствие със ЗМСМА и ще бъде отчитано на годишна база. Поетапно ще бъде извършван сериозен анализ на постиженията и проблемите при изпълнението на конкретните дейности  и ще бъдат предлагани релевантни мерки за актуализиране. През следващите четири години работата на общинската администрация ще е съобразена с основните европейски, национални и общински стратегически документи.