Конкурси и търгове

2020

 • 14.10.2020

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти, общинска собственост

 • 25.09. 2020 г.

Заповед за отмяна на Т.1 и Т.2 от Заповед №1268/14.09.2020 г.

 • 24.09.2020 г.

Заповед за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти общиска собственост

 • 23.09.2020 г.

Заповед за провеждане на търг с явно наддаване за учредяване възмездно право на строеж в недвижим имот – частна общинска собственост

 

 • 14.09.2020 г.

Заповед за провеждане публичен търг с тайно наддаване за продажба на дълготрайни материални активи – автомобили

Заповед-за-провеждане-на-търг-с-явно-наддаване-за-продажба-на-недвижими-имоти-–-частна-общинска-собственост

 

 • 17.08.2020 г.

ЗАПОВЕД № 1140 На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 19, чл. 23 и гл. 9 от Наредба № 8 за общинското имущество на територията на Община Перник и решения с № 202/ 02.07.2020 г. и № 208/ 02.07.2020 г., на Общински съвет – Перник

 • 09.07.2020 г.

Препис от протокол № 4 за резултатите от провеждането на конкурс за длъжността „Главен експерт” в отдел по служебно правоотношение в отдел „Здравеопазване, спорт, социална и жилищна политика“ при община Перник

 

 • 06.07.2020 г.

Препис-извлечение от протокол № 3 от 06.07.2020 г. на Конкурсна комисия определена със Заповед № 826/12.06.2020 г. на Кмета на Община Перник за провеждане на конкурсна процедура за длъжността „главен експерт“ в отдел „Здравеопазване, спорт, социална и жилищна политика“ при Община Перник

 • 03.07.2020 г.
 
 • 02.07.2020 г.

Система за определяне на резултатите от Комисия за реда за провеждане на конкурсна процедура за държавен служител за заемане на незаета длъжност „главен експерт“ в отдел „Здравеопазване, спорт, социална и жилищна политика“ в Община Перник

 

 • 19.06.2020 г.

Заповед № 863 за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти общинска собственост

Заповед № 821 от 12.06.2020 за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти общинска собственост

Препис-извлечение от Протокол № 1 от 17.06.2020 г. на Конкурсна комисия определена със Заповед № 826/12.06.2020 г. на Кмета на Община Перник за провеждане на конкурсна процедура за длъжността „главен експерт“ в отдел „Здравеопазване, спорт, социална и жилищна политика“

 

 • 09.03.2020 г.

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти, общинска собственост

 • 28.02.2020 г.

Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен

Заповед класиране обект 2021

Заповед класиране обект 2022

Протокол комисия класиране

Договор обект 2021

Договор обект 2022

 • 24.02.2020 г.

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти, общинска собственост

 • 20.02.2020 г.

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти, общинска собственост:

Конкурси и търгове - Архив