Работно време на Община Перник: Пон - Пет: 8:00 - 17:00

Проект №BG05SFOP001-4.007-0018 „Функциониране на Областен информационен център – Перник през периода 2022-2023 г.“

Договор за БФП №BG05SFOP001-4.007-0018-C01

Финансиран от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

 

Общата цел на проекта е да се осигури ефективното функциониране на ОИЦ – Перник през периода 2022-2023 г. и да се повиши информираността на гражданите относно възможностите, които предоставят европейските структурни и инвестиционни фондове. Приоритет на ОИЦ – Перник е да популяризира ролята на ЕС,  да информира за възможностите за финансиране по програми и да осигурява прозрачност в процеса на изпълнение и управление на програмите.

 

БЕНЕФИЦИЕНТ: ОБЩИНА ПЕРНИК

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 249 760.00 лв., от които

ЕСФ:                                                  212 296.00 лв.

НАЦИОНАЛНО ФИНАНСИРАНЕ:    37 464.00 лв.

 

НАЧАЛО НА ПРОЕКТА:  01.01.2022 г.

КРАЙ НА ПРОЕКТА:        31.12.2023 г.