Услуги

 

Инвестиционно проектиране и устройство на територията

Заявление за издаване на удостоверение и скица
на основание чл. 13 от ППЗСПЗЗ за Общинска служба по земеделие (ОбСЗ)

Заявление за заверяване на декларация, на основание чл. 14 от ЗМДТ

Заявление за издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по устройство на територията

Заявление за идентичност на поземлен имот и административен адрес

Заявление за предоставяне на кадастрални, регулационни и нивелетни данни

Заявление за нанасяне на настъпили промени в кадастъра и удостоверение по чл. 54а от ЗКИР

Заявление за издаване и презаверка на скица

Заявление за разрешаване изработване или допускане на изменение на (ПУП)

Заявление за процедиране и одобряване на подробен устройствен план (ПУП)

Заявление за отразяване в разписния лист /регистър/ към кадастралния план или плана на новообразуваните имоти на промяна в собствеността на недвижим имот

Заявление за издаване на удостоверение, че обособени дялове или части отговарят на одобрените за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна или съдебна делба

Заявление за презаверяване разрешение за строеж, на което е изтекъл срока на действие

Заявление за презаверяване на скица с изтекъл срок

Заявление за приемане и удостоверяване предаването на екзекутивна документация

Заявление за процедиране на преписки за приемане на помощен план на основание чл. 13 от ППЗСПЗЗ

Заявление за регистриране на строеж от четвърта или пета категория

Заявление на основание чл. 157, ал. 5 от ЗУТ за съставяне на протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво

Заявление за издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обектиили рекламни, информационни и монументално –декоративни елементи

Заявление за издаване на разрешение за строеж

Заявление за съгласуване/одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж

Заявление за заверяване на молба-декларация за снабдяване с нотариален акт

Зявление за издаване на удостоверение за степен на завършеност на строеж (обект)

Заявление за регистриране на технически паспорт на строеж

Заявление за издаване на удостоверение за търпимост

Заявление за издаване на виза за изработване на инвестиционни проекти

Заявление за издаване на удостоверение, че строежът не подлежи на въвеждане в експлоатация

Заявление за издаване на заповед за допълване на издаденото разрешение за строеж

Общинска собственост и контрол, търговия, транспорт и земеделие

Заявление за издаване на разрешение за извършване на търговска дейност на открито във връзка с панаири, събори и други празници

Заявление за издаване на разрешение за извършване на търговска дейност на открито за срок от 1 до 6 месеца /летен период/

Заявление за категоризация на място за настаняване

Заявление за разрешение за удължено работно време

Заявление за заверка на регистри за покупка и продажба на отпадъци от черни и цветни метали

Заявление за категоризация на заведения за хранене и развлечение

Заявление за издаване на разрешение за извършване на траурни услуги в гробищните паркове

Заявление за издаване разрешение за таксиметров превоз на пътници

Заявление за деактуване на имот

 

Здравеопазване, социални дейности и сигурност

Заявление за отпускане на еднократни помощи от Специален фонд за социални помощи от бюджета на Община Перник

Декларация на член на настойнически съвет

Заявление за настаняване в общинско жилище

Заявление за ползвано общинско жилище

Общински инспекторат

Заявление за издаване на маршрутен пропуск

Заявление за издаване на маршрутен пропуск за движение на тежкотоворни превозни средства

Образование и култура

Искане за предоставяне на закрила на дете с изявени дарби

Счетоводство

Декларация по чл. 5, ал.2 от Наредбата за реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка

Заявление за издаване на УП-2 и УП-3������ � Svejo