Услуги

Гражданска регистрация

Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението

Искане за издаване на удостоверение за наследници

Заявление за административна услуга(обикновена,бърза и експресна)

Декларация по чл.92 ,ал.6 от Закона за гражданската регистрация

Декларацияпо чл.92, ал.3 от Закона за гражданската регистрация

Заявление за постоянен адрес

Адресна карта за настоящ адрес

Декларация по чл.21 ,ал.2 от наредбата за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението

Молба за установяване наличието на българско гражданство

Заявление за възстановяване или промяна на имена по чл.19а от ЗГР

Заявление за възстановяване име на дете по чл.19 от ЗГР

Инвестиционно проектиране и устройство на територията

Заявление за издаване на удостоверение и скица
на основание чл. 13 от ППЗСПЗЗ за Общинска служба по земеделие (ОбСЗ)

Заявление за заверяване на декларация, на основание чл. 14 от ЗМДТ

Заявление за издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по устройство на територията

Заявление за идентичност на поземлен имот и административен адрес

Заявление за предоставяне на кадастрални, регулационни и нивелетни данни

Заявление за нанасяне на настъпили промени в кадастъра и удостоверение по чл. 54а от ЗКИР

Заявление за издаване и презаверка на скица

Заявление за разрешаване изработване или допускане на изменение на (ПУП)

Заявление за процедиране и одобряване на подробен устройствен план (ПУП)

Заявление за отразяване в разписния лист /регистър/ към кадастралния план или плана на новообразуваните имоти на промяна в собствеността на недвижим имот

Заявление за издаване на удостоверение, че обособени дялове или части отговарят на одобрените за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна или съдебна делба

Заявление за презаверяване разрешение за строеж, на което е изтекъл срока на действие

Заявление за презаверяване на скица с изтекъл срок

Заявление за приемане и удостоверяване предаването на екзекутивна документация

Заявление за процедиране на преписки за приемане на помощен план на основание чл. 13 от ППЗСПЗЗ

Заявление за регистриране на строеж от четвърта или пета категория

Заявление на основание чл. 157, ал. 5 от ЗУТ за съставяне на протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво

Заявление за издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обектиили рекламни, информационни и монументално –декоративни елементи

Заявление за издаване на разрешение за строеж

Заявление за съгласуване/одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж

Заявление за заверяване на молба-декларация за снабдяване с нотариален акт

Зявление за издаване на удостоверение за степен на завършеност на строеж (обект)

Заявление за регистриране на технически паспорт на строеж

Заявление за издаване на удостоверение за търпимост

Заявление за издаване на виза за изработване на инвестиционни проекти

Заявление за издаване на удостоверение, че строежът не подлежи на въвеждане в експлоатация

Заявление за издаване на заповед за допълване на издаденото разрешение за строеж

Общинска собственост и контрол, търговия, транспорт и земеделие

Заявление за издаване на разрешение за извършване на търговска дейност на открито във връзка с панаири, събори и други празници

Заявление за издаване на разрешение за извършване на търговска дейност на открито за срок от 1 до 6 месеца /летен период/

Заявление за категоризация на място за настаняване

Заявление за разрешение за удължено работно време

Заявление за заверка на регистри за покупка и продажба на отпадъци от черни и цветни метали

Заявление за категоризация на заведения за хранене и развлечение

Заявление за издаване на разрешение за извършване на траурни услуги в гробищните паркове

Заявление за издаване разрешение за таксиметров превоз на пътници

Заявление за деактуване на имот

Местни приходи и такси

Издаване на документи от значение за признаване, упражняване или погасяване на права или задължения по Закона за местните данъци и такси

Издаване на копие от подадена данъчна декларация

Издаване на препис от документ за платен данък върху превозните средства

Издаване на препис от документ за платен данък върху недвижими имоти и такса за битови отпадъци

Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство

Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък

Предоставяне на данъчна и осигурителна информация

Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси

Издаване на удостоверение за декларирани данни

Заверка на документи по местни данъци и такси в чужбина

Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство

Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж

Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване

Здравеопазване, социални дейности и сигурност

Заявление за отпускане на еднократни помощи от Специален фонд за социални помощи от бюджета на Община Перник

Декларация на член на настойнически съвет

Заявление за настаняване в общинско жилище

Заявление за ползвано общинско жилище

Общински инспекторат

Заявление за издаване на маршрутен пропуск

Заявление за издаване на маршрутен пропуск за движение на тежкотоворни превозни средства

Образование и култура

Искане за предоставяне на закрила на дете с изявени дарби

Счетоводство

Декларация по чл. 5, ал.2 от Наредбата за реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка

Заявление за издаване на УП-2 и УП-3������ � Svejo