Първа копка

Първа копка на депо за битови отпадъци бе направена в Перник. Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” Водеща организация е Община Перник. Партньори са останалите пет общини на територията на областта – Радомир, Брезник, Земен, Ковачевци и Трън. Общият бюджет на проекта е 21 467 427, 26 лв. От ЕФРР се предоставят 16 262 683, 35 лв. Националното съфинансиране е в размер на 2 869 885, 30 лв. Община Перник участва в проекта с 2 334 858, 61 лв. Проектът трябва да приключи до 31.12.2014 г. Предвижда се изграждането на депо за неопасни отпадъци и изграждане на инсталации за сепариране и компостиране на зелени отпадъци. Модерното съоръжение ще даде възможност за нов начин на управление на отпадъците в региона. Част от тях ще се рециклират, а друга част ще се използват за производство на енергия, подчерта кметът на Перник Росица Янакиева. Целта е все повече да рециклираме и да произвеждаме енергия, допълни Спиридон Александров – началник отдел “Мониторинг и докладване към Управляващия орган на ОП” Околна среда 2007 – 2013 г.”. Новото съоръжение ще бъде от полза на близо 130 000 души, които живеят в 170 населени места в областта. Символичната първа копка направиха кметът на Перник Росица Янакиева, областният управител Иво Петров и представителят на Управляващия орган Симеон Спиридонов. В церемонията участваха и кметовете и председателите на шестте общини на територията на областта, които ще обслужва депото, представители на институции и фирми, ангажирани по проекта, медии. Обектът трябва да бъде изграден до края на 2014 г. Изпълнител е обединение “Трейс – Кордеел – Перник”.

2a

Parva kopka depo������ � Svejo