Проверка на място по Проект „Канализация на град Перник“

В изпълнение на проект «Канализация на град Перник», финансиран от Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” в средата намесец октомври 2010 г. в Община Перник се проведе проверка на място от представители на Инициативата за техническа помощ ДЖАСПЪРС, Световната банка, отговорника от Европейската комисия за изразходването на средства по ОПОС в България и от Междинното звено на ОПОС 2007-2013 г.

Бяха обсъдени напредъка по проекта, както и някои проблеми, възникнали по време на изпълнение на проектните дейности.

Съвместно с екипа по управление на проекта от Община Перник и представителите на проверяващите бяха инспектирани и показани на място извършващите се видове работи по Главен колектор І, както и приетите вече канализационни клонове на изградената канализационна мрежа на кварталите „Калкас” и „Васил Левски” – възстановените пътни настилки по улиците на кварталите след изграждане на канализацията и част от готовите шахти.

Отзивите от страна на проверяващите бяха много добри, както и оценката на всички участници в проекта – община Перник, изпълнителят на СМР, строителния надзор и др.

В работната среща взеха участие и представители на «ВиК» ООД – Перник, както и Зам. Кмета арх. Михайлов и експерти от община Перник, с които бяха обсъдени бъдещите намерения на Община Перник за кандидатстване с проекти за финансиране по Оперативна програма «Околна среда 2007-2013 г.».

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ������ � Svejo