Проект „Инвестиционна програма за изпълнение на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Перник за периода 2014-2020 г.“

ПРОТОКОЛ НА РАБОТНА ГРУПА ЗА  2-РА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ПЕРНИК

Нов прием на фишове за проектни идеи за включване в актуализираната инвестиционна програма на Община Перник по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Инвестиционна програма

Покана за участие в Работна група за оценка на проектни фишове за актуализиране на Инвестиционната програма на община Перник по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020

ПРОТОКОЛ НА РАБОТНА ГРУПА ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ПЕРНИК

Вътрешни правила

Протокол 1 от 28.03.2018

Протокол 2от 22.06.2018

ЗАПОВЕД № 710 ОТ 25.04.2019������ � Svejo