Проект № BG16RFOP1-1.018-003 „Изграждане на социални жилища в кв. „Тева“ – Общинска сграда с капацитет 100 души“������ � Svejo