Проект BG16RFOP001-1.018-0004 „Интегриран градски транспорт на град Перник“, Договор за БФП №BG16RFOP001-1.018-0004-C01

 

 

Прессъобщение 17.10.2018

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ИГТ НАЧАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ 17.10.2018

Информация за проекта 06.2018 г.

 

 ������ � Svejo