BG16M1OP002-5.002 – Разработване aктуализация на общинските програми за КАВ������ � Svejo