Подписване на договор за строителство на депото

Кметът на община Перник Росица Янакиева и представители на Обединение „ТРЕЙС – КОРДЕЕЛ ПЕРНИК” подписаха договора за изпълнение на проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Перник”. Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”. Водеща организация е община Перник. Общият бюджет на проекта е 21 467 427,26 лв. От ЕФРР се отпускат 16 262 683,35 лв. Националното съфинансиране е в размер на 2 869 885, 30 лв. Община Перник  участва в проекта с 2 334 858,61 лв. Обектът трябва да бъде изпълнен до 31.12.2014 г. Предвижда се да бъде изградено депо за битови отпадъци и да се изградят инсталации за сепариране и компостиране на зелени отпадъци. С изграждането на депото ще се реши сериозният проблем с управлението на битовите отпадъци и ще се подпомогне въвеждането на съвременна интегрирана система за тяхното управление в регион Перник, съответстваща на изискванията на българското и европейското законодателство.

1a

1b������ � Svejo