Заповед за търг №447/14.03.2017


З А П О В Е Д

№ 447
гр.Перник, 14.03.2017 год.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 и чл. 37, ал. 1 от Закона за общинската собственост, глава ІХ от Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Перник, Решение № 462 от Протокол № 3 от 23.02.2017 г. на Общински съвет – гр. Перник; Решение № 466 от Протокол № 3 от 23.02.2017 г. на Общински съвет – гр. Перник; Решение № 464 от Протокол № 3 от 23.02.2017 г. на Общински съвет – гр. Перник; Решение № 465 от Протокол № 3 от 23.02.2017 г. на Общински съвет – гр. Перник; Решение № 463 от Протокол № 3 от 23.02.2017 г. на Общински съвет – гр. Перник; Решение № 424 от Протокол № 1 от 19.01.2017 г. на Общински съвет – гр. Перник; Решение № 461 от Протокол № 3 от 23.02.2017 г. на Общински съвет – гр. Перник; Решение № 405 от Протокол № 18 от 22.12.2016 г. на Общински съвет – гр. Перник;
Н А Р Е Ж Д А М :

Да се проведе търг с явно наддаване за:

1. Учредяване право на строеж върху част от терен – частна общинска собственост, както следва:
1.1. Петна с №№ 1, 5, 6, 8 и 9 за изграждане на гаражи на 1 /един/ етаж, с площ на застрояване 33 /тридесет и три/ кв.м. на петно № 1 и с площ на застрояване 21 /двадесет и един/ кв.м. за петна №№ 5, 6, 8 и 9. Съгласно предвижданията на действащия застроителен и регулационен план на гр. Перник, кв. Проучване, петната са ситуирани в УПИ II, кв. 165, отреден “За гаражи”, който по кадастралната карта на гр. Перник представлява поземлен имот с идентификатор 55871.504.477, актуван с АОС № 11138/23.03.2016 г.
Началната цена при провеждане на търга
– за петно № 1 се определя на 1 980,00 лв. /хиляда деветстотин и осемдесет лева/ за предвиденото застрояване и стъпка за наддаване в размер на 10% от началната тръжна цена;
– за петно № 5 се определя на 1 260,00 лв. /хиляда двеста и шестдесет лева/ за предвиденото застрояване и стъпка за наддаване в размер на 10% от началната тръжна цена;
– за петно № 6 се определя на 1 260,00 лв. /хиляда двеста и шестдесет лева/ за предвиденото застрояване и стъпка за наддаване в размер на 10% от началната тръжна цена;
– за петно № 8 се определя на 1 260,00 лв. /хиляда двеста и шестдесет лева/ за предвиденото застрояване и стъпка за наддаване в размер на 10% от началната тръжна цена;
– за петно № 9 се определя на 1 260,00 лв. /хиляда двеста и шестдесет лева/ за предвиденото застрояване и стъпка за наддаване в размер на 10% от началната тръжна цена;

2. Продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:
2.1. ТЕРЕН, представляващ урегулиран поземлен имот /УПИ/ II – за производствени и складови дейности, кв. 558 по регулационния план на гр. Перник, кв. Караманица, който по кадастралната карта на гр. Перник представлява поземлен имот с идентификатор 55871.510.8598, с площ 2 400 /две хиляди и четиристотин/ кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, актуван с АОС № 8277/30.07.2014 г., при начална тръжна цена 70 340,00 лв. /седемдесет хиляди триста и четиридесет лева/ и стъпка за наддаване в размер на 10% от началната тръжна цена.
2.2. ТЕРЕН, представляващ урегулиран поземлен имот /УПИ/ V-28, кв. 26 по регулационния план на с. Кладница – „Делта хил”, общ. Перник, с площ 617 /шестстотин и седемнадесет/ кв.м., актуван с АОС № 8854/17.02.2015 г., при начална тръжна цена 43 363,00 лв. /четиридесет и три хиляди триста шестдесет и три/ и стъпка за наддаване в размер на 10% от началната тръжна цена.
2.3. ТЕРЕН, представляващ урегулиран поземлен имот /УПИ/ III-89, кв. 34 по регулационния план на с. Кладница – „Делта хил”, общ. Перник, с площ 604 /шестстотин и четири/ кв.м., актуван с АОС № 8853/17.02.2015 г., при начална тръжна цена 42 450,00 лв. /четиридесет и две хиляди четиристотин и петдесет лева/ и стъпка за наддаване в размер на 10% от началната тръжна цена.
2.4. ТЕРЕН, представляващ урегулиран поземлен имот /УПИ/ VIII-80, кв. 26 по регулационния план на с. Кладница – „Делта хил”, общ. Перник, с площ 600 /шестстотин/ кв.м., актуван с АОС № 8855/17.02.2015 г., при начална тръжна цена 42 169,00 лв. /четиридесет и две хиляди сто шестдесет и девет/ и стъпка за наддаване в размер на 10% от началната тръжна цена.
2.5. ТЕРЕН, представляващ урегулиран поземлен имот /УПИ/ XI – за обслужващи дейности, кв. 11 по регулационния план на с. Кладница – „Делта хил”, общ. Перник, с площ 1 619 /хиляда шестстотин и деветнадесет/ кв. м., актуван с АОС № 4007/22.05.2006 г., при начална тръжна цена 150 000,00 лв. /сто и петдесет хиляди лева/ и стъпка за наддаване в размер на 10% от началната тръжна цена.
2.6. ТЕРЕН, представляващ поземлен имот /ПИ/ 617, по регулационния план на с. Боснек, общ. Перник, с площ 51 /петдесет и един/ кв.м., актуван с АОС № 11657/15.11.2016 г., при начална тръжна цена 1 032,00 лв. /хиляда и тридесет и два лева/ и стъпка за наддаване в размер на 10% от началната тръжна цена.
2.7. ОБЕКТ, представляващ сграда с идентификатор 55871.510.663.1 по кадастралната карта на гр. Перник, със застроена площ 170 кв.м.; на един етаж; предназначение: друг вид обществена сграда, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 55871.510.663, представляващ по регулационния план на гр. Перник, кв. Калкас, УПИ IV-2258 – за обществено обслужващи дейности, кв. 531, актувана с АОС № 11656/15.11.2016 г., при начална тръжна цена – 44 134,00 лв. /четиридесет и четири хиляди сто тридесет и четири лева/ и стъпка за наддаване в размер на 10% от началната тръжна цена.

Условия за участие в търга:
1. Заявление за участие по образец – приложено в тръжната документация, което се попълва от кандидата и се представя;
2. Декларации по образец – 2 бр. – приложени в тръжната документация, които се попълват от кандидата и се представят;
3. Копие от документ за регистрация (саморъчно заверено) или ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице;
4. Документ за самоличност /саморъчно заверено копие на лична карта/, когато участника е физическо лице;
5. Когато се участва чрез пълномощник – нотариално заверено изрично пълномощно за участие в процедурата;
6. Документ за закупени тръжни книжа /оригинал/;
7. Документ за внесен депозит /оригинал/;

Време и място на провеждане търга – 04.04.2017 г. от 10.00ч. в Заседателната зала на 1-ви етаж на Община Перник.
За всеки терен и обект, за който се участва в търга, се закупува тръжна документация. Тръжната документация, съдържаща информация за терените и обектите и изискванията към кандидатите, се заплаща в касата на Община Перник, намираща се в сградата на Община Перник – Център за информационно и административно обслужване – партер, гише № 8 за сумата от 50 лв. и се получава в отдел “Общинска собственост, контрол търговия, транспорт и земеделие”, ет. 9, стая № 2.
Документите за участие се подават до 16,00 ч. на 03.04.2017 г. в отдел „Център за информационно и административно обслужване”, при Община Перник, където се завеждат с входящ номер и се отбелязва часа на подаването им.
Депозитна вноска в размер на 10 % от пъровоначално обявената цена се внася в ЦКБ АД – клон Перник по IBAN /сметка/ BG36CECB97903360879300, BIC /банков код/ CECBBG9F до 16.00 ч.на 03.04.2017 г.
Когато на търга се яви само един кандидат, същият се счита за непроведен и се определя повторен търг с начало – 10.00 ч. на 11.04.2017 г., който ще се проведе в Заседателната зала на 1-ви етаж на Община Перник.
Документите за участие за повторния търг се подават до 16,00 ч. на 10.04.2017 г. в отдел „Център за информационно и административно обслужване”, при Община Перник, където се завеждат с входящ номер и се отбелязва часа на подаването им.
Депозитната вноска, за отложения търг, в размер на 10% от обявената начална тръжна цена се внася в ЦКБ АД – клон Перник по IBAN /сметка/ BG36CECB97903360879300, BIC /банков код/ CECBBG9F до 16.00 ч. на 10.04.2017 г. За всеки терен и обект се кандидатства по отделно. За спечелили търга се считат предложилите най-висока цена за всеки отделен терен.
Търга се провежда по ред и условия на глава VІІІ и глава ІХ на НПУРОИ, съдържащи се в тръжната документация.
Подготовката и организацията на търга да се извърши от отдел “Общинска собственост, контрол търговия, транспорт и земеделие”.
За резултатите от търга да се състави протокол, който да ми се представи за одобряване.
Срока, в който да се извърши плащането за правото на собственост, върху обекта, е 14-дневен от влизане в сила на заповедта /чл. 108 от Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НПУРОИ//. В противен случай, спечелилия участник губи правото за сключване на сделка по предмета на търга, както и внесения депозит.
С настоящата заповед утвърждавам тръжната документация и условията за оглед на терените и обектите.
Съгласно чл. 91, ал. 4 от НПУРОИ, Заповедта да се публикува в местен ежедневник и в интернет страницата на Община Перник, най- малко 15 дни преди крайният срок за подаване заявленията за участие, както и извлечение от Заповедта да се обяви на видно място в сградата на общинската администрация в 3 /три/ дневен срок от нейното издаване.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Заместник кмета на Община Перник – Денислав Захариев.Добави в Svejo

 363 преглеждания