ЗАПОВЕД № 898/23.06.2020г. Относно: Въвеждане на временна организация на движението в град Перник – улица „ Кракра“ във връзка с изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция на водопроводната мрежа на главни улици на територията на община Перник по четири обособени позиции за обособена позиция №2;Реконструкция на главен клон I от кафе „Рай“ до улица „Средец“ и водопроводната мрежа в ЦГЧ и кв. „Църква“, гр. Перник“


                                  

З А П О В Е Д

№ 898/23.06.2020г.

гр.Перник

 

                 На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.3 ал.2 т.1 от наредба № 6 „За организацията на движението на територията на община Перник“ и писмо №20/СЛУ-3942 от 02.06.2020 г. от фирма „РАЙКОМЕРС КОНСТРУКШЪН“ ЕАД( град София, ж.к. Люлин, бул. „Петър Дертлиев“, №129

 

 

Относно: Въвеждане на временна организация на движението в град Перник – улица „ Кракра“ във връзка с изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция на водопроводната мрежа на главни улици на територията на община Перник по четири обособени позиции за обособена позиция №2;Реконструкция на главен клон I от кафе „Рай“ до улица „Средец“ и водопроводната мрежа в ЦГЧ и кв. „Църква“, гр. Перник“

                                          

 

                                                               Н А Р Е Ж Д А М

 

  1. Да се забрани движението по улица „Кракра“ в участъка между улица „Княз Александър Батенберг“ и улица „Тунджа“ за всички ППС с изключение на живущите, автомобилите със специален режим на движение и автомобилите снабдяващи търговски обекти за периода от 9 часа на 06.2020г. до 17.07.2020г.
  2. Изпълнителят на ремонтните дейности „РАЙКОМЕРС КОНСТРУКШЪН“ ЕАД

да постави необходимите стандартизирани пътни знаци, съобразени с проекта и изискванията на наредба №3 от 2010 година.

  1. Отговорно лице за поставянето на знаците по ВРЕМЕННАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО по улица „Кракра“ е Цветан Савов (телефон 0882 928 770)
  2. След завършване на ремонтните дейности по улица „Кракра“ в отсечката между улиците „Княз Александър Батенберг“ и „Тунджа“ следва да бъдат премахнати знаците от временната организация на движението съгласно проекта.
  3. Да се уведомят гражданите и транспортните фирми за променените пътни условия и временната организация на движението.
  4. Да се организират дежурства от ОД на МВР- град Перник подпомагащи евентуални затруднения в придвижването.

 

Контролът по изпълнението на настоящата заповед възлагам на Общински инспекторат при община Перник.

 

Препис от заповедта да се връчи на ОД на МВР – град Перник, РСПБЗН град Перник, ООСКТТЗ при община Перник, фирма „РАЙКОМЕРС КОНСТРУКШЪН“ за сведение и изпълнение.

 

Заповедта  подлежи на обжалване по реда на чл.145 сл. от АПК пред административен съд град Перник в 14-дневен срок от съобщаването ѝ на всички заинтересовани лица чрез Кмета на община Перник.

 

 

 

 

 

ЗА КМЕТ

Инж. МИРОСЛАВ СТОИЦЕВ

Съгласно заповед №331/12.03.2020г

 

 

 

 

 

 

Изготвил:

Кристиян Иванов

Организация и безопасност на движениетоДобави в Svejo

 58 преглеждания