Заключителна конференция по Проект "В търсене на устойчиви…"


 
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ „В ТЪРСЕНЕ НА УСТОЙЧИВИ МОДЕЛИ: ОБЩИНА ПЕРНИК – ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПАРТНЬОРСТВО С БИЗНЕСА"


ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПРЕЗ ФЕВРУАРИ


Община Перник спечели и управлява проект по Оперативна програма „Административен капацитет 2007 – 2013 г.” – „В търсене на устойчиви модели – Община Перник: възможности за партньорства с бизнеса”, съфинансирана от ЕС чрез Европейски социален фонд.

Основната цел на проекта е да повиши капацитета на общините Перник, Кюстендил, и Радомир да реализират проекти за публично-частни партньорства (ПЧП ) в стратегически за общините сектори, по възможно най-прозрачния за обществото и инвеститорите начин и да предложи и разработи конкретни, ключови за местните общности проекти, които да отговарят на критериите да бъдат реализирани чрез ПЧП.

 Специфичните цели на проекта са свързани с:

 • Разпространение на базови познания за същността на ПЧП и различните му форми;
 • Идентифициране ( и съответно разработване ) на възможни проекти в Община Перник в специфичните за общината сектори;
 • Разработване на методически инструменти и документация, както и правила за работа на администрацията в сферата на ПЧП;
 • Прилагане на съвременни технологични решения за осигуряване на актуална, прозрачна, обективна и лесно достъпна информация;
 • Популяризиране възможно най-широко сред национални и чуждестранни инвеститори възможностите за конкретно партньорство с Община Перник в съответните специфични за общината сектори, както и представяне потенциала на целевите общини

Какви очакваме да се случи, след реализирането на проекта:

 1. Да се повиши разбирането относно същността на ПЧП, както и доверието на местните общности в прозрачността и почтеността на подобни инициативи;
 2. Да се идентифицират възможни проекти в Община Перник и да се разработят до 5 конкретни проекта до степен готовност за търсене на партньори;
 3. Да се дефинират възможностите на целевите общини и да се разработят инвестиционни профили, които ще бъдат отпечатани на български и английски език;
 4. Да бъдат разработени методически инструменти и документация, както и правила за работа на администрациите по отношение на ПЧП;
 5. Да се разработи и да започне реално да работи геобазирана интернет информационна система, съдържащата цялата необходима за осъществяване задачите на проекта информация и с капацитет да бъде надграждана в бъдеще.

На 27.10.09 г. системата беше демонстрирана пред специалисти от общината и предсавители на медиите от ф-мата изпълнител – „Булплан” ООД

 1. Да бъде обучен персоналът на трите общини (вкл. и общински съветници) за същността на ПЧП, за прилагане на методическите указания и ръководства, за работа с информационната система, да се оптимизират административни структури;
 2. И не на последно място – да се привлечен инвеститорски интерес и насърчи

икономическия просперитет на региона.

Темите за разработване на 5-те конкретни проекта до степен готовност за търсене на партньори (одобрени от Общински съвет – Перник) са:

 1. Увеселителен кът за деца и младежи в част от градския парк
 2. Изграждане на многоетажен паркинг
 3. Проектиране и изграждане на пазари
 4. Проектиране и изграждане на градски обществени тоалетни
 5. Изграждане на приют за кучета и ограничаване на популацията

 

При разработване на проектите ще бъдат направени:

– Всички присъщи анализи: на риска, на инвестиционните алтернативи, разходи – ползи, прединвестиционни проучвания и пр., както и цялата необходима документация за стартиране на процедурата по избор на партньори

– Разработване на практическо ръководство и методически указания за разработване на присъщата документация, по тип ПЧП

Проектът е с продължителност 12 месеца и се очаква да приключи в началото на февруари 2010 год.

ПРОЕКТ: “В търсене на устойчиви модели: “Община Перник – възможности за партньорства с бизнеса”, договор № А08-14-22-С/09.02.2009 – за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПАК, съфинансирана от ЕС чрез Европейски социален фонд.

 


Всички права запазени © Община Перник, 2004


Добави в Svejo

 356 преглеждания