Уведомление за инвестиционно предложение на „РЕКОЛОГИЯ“ ЕООД, за Обособяване на площадка за събиране, съхраняване и третиране на отпадъци в недвижим имот находящ се в гр. Перник, кв. „Мошино“, ТЕЦ Република.


На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване  на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии ( ДВ брой 25 / 2003 г. ), Община Перник

У В Е Д О М Я В А

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че фирма „РЕКОЛОГИЯ“ ЕООД, гр. София, район Красно село, жк. Лагера, бл 34, вх. 1, ет. 2, ап. 9 има инвестиционно предложение за Обособяване на площадка за събиране, съхраняване и третиране на отпадъци в недвижим имот с идентификатор 55871.514.9558, находящ се в гр. Перник, кв. „Мошино“, ТЕЦ Република.

Всички, които имат отношение, могат да изразят писмено мнения и становища и да ги внесат в Община Перник и РИОСВ –Перник.

Документацията е на разположение на интересуващите се всеки ден в периода от 30.04.2020 г. до 13.05.2020 г. в Община Перник, пл.“Св.Иван Рилски“ 1А , ет.13, ст.2 от 08,00 до 12,00 и от 13,00 до 17,00 часа.

Инвестиционно предложение на РЕКОЛОГИЯ ЕООДДобави в Svejo

 700 преглеждания