СПИСЪК За класиране на кандидати за заемане на длъжности в Център за услуги за ранно детско развитие в Община Перник по проект BG05M9OP001-2.004-0040-C01 „Услуги за ранно детско развитие в община Перник“, по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“, приоритетна ос 2: BG05M9OP001-2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“


СПИСЪК С КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИДобави в Svejo

 401 преглеждания