Списък с класиране на кандидати от провеждане на процедура по подбор на персонал по проект BG05M9OP001-2.040-0080 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“, по Процедура BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“ по ОП РЧР 2014-2020


Списък класиране Компонент 3Добави в Svejo

 228 преглеждания