СЪОБЩЕНИЕ За класирани кандидати, участници в процедура за подбор на персонал по Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Перник“, Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.040-0080,подписан между МТСП и Община Перник по ОП РЧР 2014-2020, съфинансиран от ЕС и ЕСФ.


СЪОБЩЕНИЕ

За класирани кандидати, участници в процедура за подбор на персонал по Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Перник“, Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.040-0080,подписан между МТСП и Община Перник по ОП РЧР 2014-2020, съфинансиран от ЕС и ЕСФ.

 

На 28.07.2020 г. Комисия, определена със Заповед № 294/09.03.2020 г. на Кмета на Община Перник, проведе Първи етап: Проверка на документално съответствие на подадените от кандидатите документи, от Процедура за провеждане на подбор на персонал по Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Перник“ и въз основа на свое решение, обективирано в Протокол № 10 от 28.07.2020 г., представя препис-извлечение от протокола:

  1. Допуска до Втори етап – провеждане на събеседване /интервю на Процедура за провеждане на подбор на персонал по трудово правоотношение за изпълнение на работни позиции по Проект № BG05M9OP001-2.040-0080 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Перник“ по ОП РЧР 2014-2020 следните кандидати по реда на входирани заявления:

 

СПИСЪК на допуснати кандидати:

  1. Вх. № 20/КТ-712/14.07.2020 г. Кристиян Валериев Василев
  2. Вх. № 20/КТ-713/14.07.2020 г. Габриела Стоянова Василева
  3. Вх. № 20/КТ-722/15.07.2020 г. Галина Георгиева Борисова

 

Провеждането на Втори етап – провеждане на събеседване /интервю на Процедура за провеждане на подбор на персонал по трудово правоотношение за изпълнение на работни позиции по Проект № BG05M9OP001-2.040-0080 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Перник“ по ОП РЧР 2014-2020 ще се проведе на

30.07.2020 г. /четвъртък/ от 14.30 часа в Дирекция „Хуманитарни дейности“ в Административната сграда на Община Перник с адрес: пл. „Св. Ив. Рилски“ 1А, гр. Перник, ет. 5

В деня на провеждане на Втори етап от процедурата за подбор ще се спазват всички регламентирани от Министерството на здравеопазването противоепидемични мерки с цел ограничаване и предотвратяване разпространението на остри вирусни инфекции, причинени от nCoV-19 на територията на община Перник, както следва:

 

  • Всеки кандидат следва да бъде с предпазни средства – маска и ръкавици;
  • При влизане в административната сграда кандидатите следва да извършат дезинфекция на ръцете от поставените на входа диспенсъри с дезинфектанти;
  • Провеждането на интервюто за всеки кандидат ще бъде в рамките на 5 минути;
  • Кандидатите ще бъдат извиквани в залата за интервю, съгласно реда на входирани заявления за кандидатстване, посочен в Списъка на допуснатите до интервюто;

 

Марианна Асенова  /п/

Ръководител проект

                                  

Изготвил 

М. Николова   /п/

Координатор по проектаДобави в Svejo

 133 преглеждания