Съобщение по проект № BG16RFOP001-5.001-0053 „ПОДКРЕПА ЗА ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯТА В OБЩИНА ПЕРНИК ЧРЕЗ ИЗГРАЖДАНЕ НА НАБЛЮДАВАНО ЖИЛИЩЕ“


Проект № BG16RFOP001-5.001-0053ПОДКРЕПА ЗА ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯТА В OБЩИНА ПЕРНИК ЧРЕЗ ИЗГРАЖДАНЕ НА НАБЛЮДАВАНО ЖИЛИЩЕ

 Договор за предоставяне на БФП: BG16RFOP001-5.001-0053-С02

На 25.06.2020 г. от 10:00 часа в Заседателната зала на Община Перник се проведе заключителна пресконференция по проект № BG16RFOP001-5.001-0053 „Подкрепа за деинституционализацията в община Перник чрез изграждане на наблюдавано жилище “, който се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Обектът се намира в гр. Перник, кв. „Изток“, ул. „Младен Стоянов“

Пресконференцията беше открита от инж. Мирослав Стоицев – за кмет на община Перник, съгласно заповед на кмета на община Перник. На пресконференцията присъстваха още Мартин Жлабинков – секретар на Община Перник,  инж. Десислава Стоянова – кмет на кметство Изток и представители на Регионална дирекция „Социално подпомагане“ гр. Перник.

Бенефициент: Община Перник.

Обща стойност на проекта: 124 965.41 лева, от които 106 220.60 лева европейско и 18 744.81 лева национално съфинансиране.

На пресконференцията, екипът за управление на проекта представи постигнатите цели на проекта, изпълнените дейности, както и извършените строително-монтажни работи, при спазване на одобрения инвестиционен проект и издаденото разрешение за строеж, под зоркия контрол на строителния надзор и екипът за управление.

След успешното реализиране на строителните дейности, обектът беше въведен в експлоатация.

Обектът е оборудван с нови енергоспестяващи уреди и всичко необходимо за нормалния живот на бъдещите му обитатели.

По време на изпълнението на проекта беше осигурено правилно и целесъобразно изразходване на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ.

Успешно бяха приложени правила за информация и комуникация на Европейския съюз за проекти, съфинансирани от Европейските фондове.

ПрессъобщениеДобави в Svejo

 108 преглеждания