СИСТЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА – НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ „УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ И ДЕЛОВОДСТВО“, ОБЩИНА ПЕРНИК


СИСТЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА – НАЧАЛНИК НА  ОТДЕЛ „УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ И ДЕЛОВОДСТВО“, ОБЩИНА ПЕРНИК

На основание чл.34, ал.3 от НПКПМДСл, комисията,  назначена със Заповед     №1116/10.08.2020 год. на кмета на Община Перник взе решение и определи следната

система за определяне на резултатите при провеждане на етапите от  конкурса:

 1. Защита на концепция за стратегическо управление
 1. След оценяването по 5-степенна скала на предварително представената  концепция за стратегическо управление от кандидата (която трябва да съдържа мисия, визия, цели, действия и резултати) до защита на концепцията се допуска кандидата, получил средноаритметична оценка от общия сбор на оценките на комисията не по-ниска от 4.

Срок и място  за представяне на концепцията:25.08.20 г. вкл. в деловодството на Община Перник (административна сграда, партер).

 1. Дата, час и място на провеждане: 26.08.20 г. от 10:00 ч. в Заседателна зала на Община Перник (административна сграда, ет.1);
 2. Защитата на концепцията се изразява в отговори на въпроси по темата на концепцията и на въпроси за определяне на компетентността, в която кандидатът притежава компетентностите, необходими за изпълнението на длъжността. Оценяването е по 5-степенна скала, като оценката е средноаритметична от оценките на комисията. Оценката за защита на концепцията не следва да бъде по-ниска от 4.
 3. До участие в следващият етап – интервю се допускат кандидати, чиито резултат от представянето и защита на концепцията е най-малко 8.
 4. Полученият резултат по т.4 се умножава с коефициент – 3, съгласно чл. 34, ал.3 от НПКПМДСл.
 5. Общ резултат на кандидата от проведения етап на конкурса: минимален – 24 т., максимален – 30 т.

Информация за резултатите от етап – Защита на концепция за стратегическо управление, ще се получават лично от кандидата в 11:00 ч. на 26.08.20 г. в Заседателна зала на Община Перник (административна сграда, ет.1).

Интервюто с допуснатите до него кандидати, ще се проведе на същата дата (26.08.20 г.) от 11:30 ч. в Заседателна зала на Община Перник  (административна сграда, ет.1).

 1. Интервю
 1. При преценяване качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по зададените въпроси от комисията (съгл. чл.42, ал. 1 НПКПМДСл.), всеки член на комисията попълва Приложение №6 към чл. 42, ал.3 НПКПМДСл. Преценката се извършва по 5-степенна скала. Формираната средноаритметична оценка се изчислява с точност до стотни.
 2. Полученият резултат по т.1 се умножава с коефициент – 5 (съгл. чл. 34, ал.3 от НПКПМДСл), определен от конкурсната комисия. Решението на комисията за определяне на коефициента за интервюто да бъде  по-висок и с по-голяма тежест,  е взето предвид  това, че в процеса на събеседване могат да се проверят професионалните и делови качества на кандидатите, които са необходими да притежават за заемане и изпълнение на  длъжността.   
 3. Общ резултат на кандидата от проведения етап на конкурса: минимален – 20 т., максимален – 25 т.
 4. При постигнат на интервюто резултат под минималния 4, кандидата не сформира окончателен резултат и не се класира.

         Окончателният резултат на кандидата е сбор от резултатите, получени на Защита на концепция за стратегическо управление и на интервюто, умножени съответно с определените от комисията коефициенти.

     

   Председател на  конкурсната комисия: /п/Добави в Svejo

 212 преглеждания